Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu veterinar.cz

1. Úvodní ustanovení:

Společnost Diadema Software s.r.o. vydává podle §273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“)

2. Smluvní strany:

Provozovatel:

 • Společnost Diadema Software s.r.o.,
 • IČ: 364 00 758,
 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C vložka 17854,
 • Kontaktní adresa: Morseova 1126/5, Plzeň 30100,
 • tel.: +420 377421863,
 • Bankovní spojení: 2220940028/5500

Objednatel:

 • fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře se společností Diadema Software s.r.o. smlouvu jejímž obsahem je prezentace na portálu veterinar.cz

3. Vymezení pojmů

3.1. Profil
Profil je souhrn informací, které jsou zveřejněny o registrovaném zákazníkovi. Těmito informacemi jsou zejména: Jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby, adresa sídla podnikatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČO, DIČ, tel. kontakt – pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky jsou-li k dispozici. Dále jméno kontaktní osoby, logo a fotografie. Vždy je součástí profilu odkaz na mapu.

3.1.1. Login a heslo
Login je přihlašovací jméno uživatele, heslem se rozumí soubor znaků, který slouží pro identifikaci zákazníka při přihlášení do systému. (Dále jako přihlašovací údaje)

3.1.2. Zařazení dle kraje
Vytvořený profil je zařazen do jednoho či více konkrétních krajů, dle dohody se zákazníkem.

3.1.3. Zařazení dle okresu
Vytvořený profil je zařazen do konkrétního okresu.

3.2. Délka poskytování služby
Délkou poskytování služby se rozumí doba, po kterou je profil zveřejněn. Tato lhůta začíná dnem, kdy je profil zveřejněn a zákazníkovi byly zaslány přihlašovací údaje.

4. Popis služby

4.1. veterinar.cz je specializovaný portál, který nabízí veterinářům možnost webové prezentace.

4.2. Každému registrovanému zákazníkovi je vytvořen profil.

4.3. K vytvořenému profilu je každému zákazníkovi poskytnuto přihlašovací jméno a heslo, kterým si tento profil upravuje.

4.4. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:

 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky
 • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
 • jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám škodu
 • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele

5. Rozsah poskytovaných služeb

5.1. Každému registrovanému uživateli je vytvořen profil, který obsahuje zejména informace uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu jsou přiřazeny přihlašovací údaje.

5.2. Uživatel je oprávněn profil upravovat po zadání přihlašovacích údajů.

5.3. Zákazník je oprávněn provádět změny i tak, že je oznámí provozovateli systému. Provozovatel je povinen provést změny v zápise bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dní.

5.4. Provozovatel je povinen zveřejnit všechny informace uvedené v profilu, pokud nejsou v rozporu s bodem 4.4. VOP, zákony České republiky, dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku nebo zájmy provozovatele.

5.5. Provozovatel je oprávněn odmítnout zveřejnit informace, které nejsou tématicky spojeny se zaměřením portálu.

6. Cena zápis

6.1. Cena zápisu je stanovena dle aktuálního ceníku, který je k dispozici na adrese http://www.veterinar.cz/O-projektu.

7. Objednávka služeb

7.1. Smlouvu lze uzavřít písemným vyplněním formuláře.

7.2. Písemnou formou se rozumí uzavření objednávky vyplněním formuláře na adrese http://www.veterinar.cz/Registrace.

7.3. Registrovaným uživatelem může být pouze osoba, která smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.

8. Doba platnosti smlouvy

8.1. Smlouvu lze uzavřít rok a to s automatickým prodloužením.

8.2. Smlouva uzavřena s automatickým prodloužením, se prodlužuje za stejných podmínek a na stejné období, nevypoví-li ji zákazník 30 dnů před ukončením její platnosti. Pozice zákazníka zůstává zachována.

8.3. Vypoví-li zákazník smlouvu v průběhu výpovědní lhůty, končí její platnost posledním dnem lhůty, na kterou byla služba objednána. Zákazník ztrácí možnost získání své předešlé pozice v katalogu. Smlouvu lze vypovědět zasláním písemné výpovědi na adresu provozovatele.

8.4. Nebylo-li písemně ujednáno jinak, má se za to, že smlouva byla uzavřena dle čl. 8. 1. VOP

9. Odstoupení od smlouvy.

9.1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit zasláním písemné výpovědi do 14 dnů po uzavření smlouvy.

10. Změna Všeobecných obchodních podmínek

10.1. Provozovatel je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky portálu veterinar.cz měnit. Tato změna je však neúčinná pro zákazníky s platnou smlouvou. Práva a povinnosti smluvních stran se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době uzavření smlouvy.

11. Další práva a povinnosti

11.1. Veškerá další práva a povinnosti z uzavřené smlouvy zde výslovně neuvedená, se řídí zákonem 513/1991 Sb. (Obchodním zákoníkem) v platném znění.

12. Platnost VOP

12.1. Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 17.7.2012

Nejširší databáze veterinárních ordinací z celé České republiky